Skip to content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de persoonsgegevens welke Comes Uitvaartzorg (hierna te noemen ‘ik’) verwerkt.
Ik vind het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor ik persoonsgegevens verzamel, hoe ik deze gebruik en bescherm en over de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Comes Uitvaartzorg, Jelmerstraat 14, 8701 XH Bolsward
I www.comesuitvaartzorg.nl
T 0615482560

Met welk doel verzamel ik persoonsgegevens?
Ik verzamel persoonsgegevens van mijn cliënten met uitsluitend als enige doel het verzorgen van de uitvaart van de overledene en het begeleiden van de nabestaanden.

Welke gegevens betreft het?
Van de nabestaanden/opdrachtgever verwerk ik de volgende gegevens:
∼ Voor- en achternaam, adres en woonplaats;
∼ Telefoonnummer en email-adres;
∼ Geboortedatum;
∼ BSN;
∼ Relatie tot de overledene;
∼ Gegevens betreffende lidmaatschap begrafenisvereniging en/of gegevens betreffende de uitvaartverzekering.

Delen van persoonsgegevens
Uw gegevens worden alleen gedeeld met derde partijen in zoverre dit relevant en noodzakelijk is voor de overeenkomst die ik met u heb voor het verzorgen en begeleiden van de uitvaart.
Deze derde partijen zijn bijvoorbeeld: kisten-leveranciers, rouwvervoerders, drukkers (rouwdrukwerk), kranten (rouwadvertenties), kerken/kosters, beheerders van horecagelegenheden, begraafplaats- en crematoriabeheerders, gemeenten, begrafenisverenigingen en verzekeringsmaatschappijen.
Ik zal strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die mij in het kader van de samenwerking met u ter kennis is gekomen. Deze geheimhoudingsplicht blijft onverkort bestaan na beëindiging van de samenwerking.

Wie hebben toegang tot persoonsgegevens?
Petra Eijer – Bakker dan wel freelancemedewerkers die ik inschakel. Het inschakelen van freelancemedewerkers en het verstrekken van persoonsgegevens aan hen gebeurt alleen met uw toestemming.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat ik de wettelijke bewaartermijn hanteer. Een uitzondering daarop vormen:
∼ De dossiers waarbij de levenspartner of de huisgenoot van de overledene nog in leven is. Deze dossiers worden voor onbepaalde tijd bewaard. Daarmee ben ik in de toekomst, na het overlijden van deze levenspartner of huisgenoot, desgewenst in staat om met voorinformatie diens uitvaart te regelen en te verzorgen.
∼ De dossiers die ik aanleg naar aanleiding van een voorgesprek met u waarin we uw wensen bespreken met betrekking tot uw uitvaart. Deze dossiers blijven bewaard totdat het overlijden plaatsvindt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Comes Uitvaartzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beeldmateriaal op de website.
Comes Uitvaartzorg maakt uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, waarvan de rechten zijn gekocht (‘royalty free photos’) of die door Comes Uitvaartzorg zelf zijn vervaardigd. Voor het plaatsen van zelfgemaakte foto’s vraag ik uitdrukkelijk toestemming aan de personen die op de foto zijn afgebeeld.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comes Uitvaartzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb, naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@comesuitvaartzorg.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via petra@comesuitvaartzorg.nl.
Mijn website https://www.comesuitvaartzorg.nl is met een SSL certificaat beveiligd. SSL, herkenbaar aan HTTPS voor de url (en het slotje), is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie.

Appointment Form